Two Pages from the Tagalog Doctrina Christiana of 1593

The first full page of the catechism

Transcription of the catechism from the Doctrina Christiana of 1593

The last page of the 1593 Doctrina Christiana.
 Transcription Text

First Page
...sampalataya || sa aral nang Diyós || at nang San-
ta Iglesiyá || Iná Natin || Alín kayâ
ang tandâ nang kinistiyano? (kristiyano) || Ang Santa Kurús ||
Sino kayâ || ang sinásambá || nang mangá kinis-
tiyano? || Ang ating Panginoóng Diyós || A-
nó kayâ ang Diyós? || Ang unang mulâ || at kau-
ná-unahan sa lahát || Ang may gawâ sa lahát ||
Siyá'y waláng pinagmulán || waláng kahangganán ||
Ilán ang Diyós? || Íisá lamang || Ilán ang
persona? || Tatló || Anóng ngalan nang nauna? || Di-
yós Amá || Anóng ngalan nang ikal'wá? || Diyós Anák ||
Anóng ngalan nang ikatló? || Diyós Ispiritu
Santo || Tatló kayâ ang Diyós? || Dilì tatló ang Di-
yós || Ang persona siyá'y (niyá'y) tatló || Ang Diyós isá...

Last Page
Nang binubuhat ang óstiya nang parì || sa pagmi-
misa || sino kayâ ang nároón? || Ang ating pa-
nginoóng Sesu (Jesu) Kristo || Diyós totoó || at tawong
totoó || parang doón sa langit. || Sa kalis || sino
kayâ ang nároón? || Ang dugóng totoó || nang ating Pa-
nginoóng Sesu Kristo || kapara niyóng nabuhos sa ku-
rús || nang namatáy siyá || Anó kayâ ang gagawín
nang mangá kinistiyano (kristiyano) || nang makapároón sa
langit? || Ang susundín nilá ang sampuwóng utos nang Di-
yós || pati nang utos nang Santa Iglesiyá ||

~ Iná Natin || ~
~
~ Purihin Ang Diyós ~

 

Download a larger image of the baybayin text.

First Page
Last Page

Return to Transcriptions page.