The Lord's Prayer in Sugbuhanon a.k.a. Cebuano


 

Transcription Text

1           Amahan namu nga itotat ka sa langit | ipapagdayag ang

2    imong ngalan | moanhi kanamun ang imong pagkahadi | tumanun ang

3    imong huot dinhi sa huta (yuta) maingun sa langit | Ihatagmo damun ang

4    kanun namun sa matag adlao | ug pauadunmo kami san manga-sala namu

5    maingun ginuara namun sa manga nakasala damun ngan gira (dili) imo

6    tugotan kama (kami) maholog sa manga panulai sa amun manga kaauai |

7    apan bauiun mo kami sa manga maraut ngatanan. Amin
 

Source: Karl Faulmann, Illustrirte Geschichte der Schrift, Wien 1880
"Illustrated History of Writing", Vienna 1880.
(Line numbers added by the author of this web page.)
 

This book shares its source with an earlier work by Lorenzo Hervás y Pandura, Saggio prattico delle lingue con prolegomeni e una raccolta di Orazioni Domincale in piů di trecento lingue e dialetti (Practical examples of languages with prologues and a collection of the Lord's prayer in over 300 languages and dialects), 1787. The ultimate source is unknown to the author of this web page.

Contributed by Wolfgang Kuhl
 

Return to Transcriptions page.