Abá Ginoó Maria - The Ave Maria in Ancient Tagalog

From the Doctrina Christiana of 1593
 

Ave Maria transcribed from the ancient Tagalog baybayin script.
 

Transcription Text

Abá Ginoó Mariya || matuwâ ka na, || napu-
punô ka nang garasiya (grasya). || Ang Panginoóng Di-
ós (ay) nasa iyó. || Bukód kang pinagpalà || sa babaying (babaing) ||
lahát. || Pinagpalà namán || ang iyóng anák si Sesús (Jesús). ||
Santa Mariya || iná nang Diyós, || ipanalangin mo
kamíng || makasalanan || ngayón || at kung mamatáy kamí. ||
Amén Sesús (Jesús). ||

  • Download a larger screen image of the baybayin text. 27KB
  • Download a larger image of the baybayin text for printing. 57KB
     

Return to Transcriptions page.