The Lord's Prayer from the  Doctrina Christiana, 1593

The first book printed in the Philippines.
 

The Lord's Prayer in the ancient Tagalog baybayin script.
  

On the left is the prayer as it was written in 1593. On the right, it has been transcribed into the modern alphabet. The blue letters show the consonants that were not written on the left.
 

Transcription Text

Amá namin || nasa langit ka || ipasambá
mo || ang ngalan mo, || mowî (mauwî) sa amin || ang
pagkaharì mo || ipasunód mo || ang loób mo ||
dito sa lupà || parang sa langit, || bigyán mo kamí ||
ngayón || nang aming kakanín || para nang sa araw-araw ||
At pakawalín mo || ang aming kasalanan, || yayang (yamang)
winawaláng-bahalà namin sa loób || ang kasalanan ||
nang nagkasasala || sa amin || Huwág mo kamí iwan || nang
dî kamí matalo nang tuksó || Dátapuwá't || iad-
yá mo kamí || sa diláng masamâ || Amén Sesús (Jesús) ||

  • Download a larger screen image of the baybayin text. 24KB
  • Download a larger image of the baybayin text for printing. 31KB
     
Return to Baybayin Transcription Page